Naam : Stichting Automuseum Leeuwarden
Fiscaal nummer: 811309642

 

 

Beleidsplan en verslag van activiteiten en financiële verantwoording 2012 van de stichting Automuseum Leeuwarden.

 

De doelstelling van de Stichting is:

 

1)    Exploitatie en instandhouding van een Automuseum voor vervoermiddelen, waaronder begrepen auto's, (motor) fietsen en alle andere al dan niet gemechaniseerde voertuigen evenals bijbehorende accessoires.

2)    Het met eigen middelen verwerven en restaureren van vervoermiddelen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Collectiebeleid

Het automuseum,hierna te noemen het museum, heeft als hoofdcollectie historische voertuigen, hoofdzakelijk auto's geëxposeerd met als aanvulling collectie's grootspoortreinen, radio's, kant en diversen.

Tot 2009 had het museum bruikleenovereenkomsten gesloten met bruikleengevers.

Vanaf 2009 wordt de bruikleencollectie geleidelijk overgedragen, op basis van een notarieel beschreven schenking aan de stichting, waardoor over 7 jaar de stichting volledig eigenaar wordt van de collectie. De continuïteit van het museum is daarmee gewaarborgd.

In 2009, 2010 en 2011 is een deel van de collectie auto's  de collectie diversen , radio's en treinen overgedragen. In 2012 is de overdracht van auto's conform de overeenkomst verder voortgezet.

De collectie auto's en radio's betreft de periode vanaf 1900. De  collectie treinen betreft  historische stoom -,diesel-, en elektrische treinen in grootspoor uitvoering, inclusief zgn. museumtreinen. De collectie treinen is in 2012 opnieuw uitgebreid

De kantcollectie, die in 2013 wordt overgedragen, betreft hoofdzakelijk handmatig kloskant vanaf de 17 de eeuw uit heel Europa en wordt gecombineerd met andere handwerk technieken. In 2012 is de collectie verder uitgebreid met een omvangrijke collectie merklappen, die wellicht later als schenking wordt overgedragen.

 

Tentoonstellingsbeleid

Het museum geeft een tijdsbeeld van de afgelopen 100 jaar op het gebied van auto's, radio's en treinen en voor wat betreft het kant annex diverse handwerktechnieken over de afgelopen 400 jaar, Het museum heeft een vaste tentoonstelling van auto's, treinen, radio's en diversen die beperkt wordt aangepast en uitgebreid en waar thematische tentoonstellingen van worden gemaakt.

De auto's hebben vrijwel allemaal een rally of reisverhaalverleden.

Het tentoonstellingsbeleid van de kantcollectie en andere handwerktechnieken heeft het afgelopen jaar aandacht besteed aan Merklappen/Breilappen en Stoplappen, via de tentoonstelling * KANT van alle KANTEN* en een aparte *Merklappen Tentoonstelling* in het kader van het 10 jarig bestaan van het museum

Zowel in de regionale als de landelijke pers en de vakbladen is daar uitvoerig aandacht aan besteed.

 

PR en Marketingbeleid

Het museum heeft nauwe contacten met de VVV en is opgenomen in de Museumroute van de gemeente Leeuwarden met de aanduiding van* Museum van Auto tot Kant*. Het museum heeft eveneens nauwe contacten met de andere musea en is op het gebied van Kant en handwerktechnieken aan te merken als Expertcentrum..

Het PR en Marketingbeleid is gericht op mondelinge reclame van de museum bezoeker en vrije nieuwsgaring via pers, radio en TV, Van de collectie auto's is een documentaire gemaakt  onder de naam *Verchroomd verleden *

In het blad CLASSIC TRADER heeft in het nov/dec nummer van 2012 een apart artikel gestaan over het museum.

In een straal van 30 km worden folders van het museum verspreid bij toeristische en hotelaccommodaties.

 

Doelgroepenbeleid

De collectie is interessant voor groepen in divers verband (mannen,vrouwen en kinderen)

Het museum is dan ook in 2012 bezocht door diverse groepen.

Het museum heeft groepsarrangementen met het Praamvaren en het Historisch Centrum Leeuwarden .

Vanuit het onderwijs zijn groepsbezoeken geweest van onderwijzend personeel en scholieren.

Een vrijwel jaarlijks terugkerende groep betreft een groep blinden en slechtzienden,

Deze groep mag de objecten met de handen *zien* en betasten Dit wordt als uniek  ervaren.

 

Personeel en Financiën

Het museum heeft geen personeel in dienst en draait op vrijwilligers. Het museum huurt het gebouw en draagt zorg voor de beveiliging,verzekering,energie en onderhoud en de tentoonstellingen.

In financiële zin draait het museum op entreegelden van bezoekers en giften  Het museum ontvangt geen overheidssubsidies.

In het jaar 2011 is de inventaris volledig afgeschreven, zodat over 2012 niet verder hoeft te worden afgeschreven. De Collectie is tegen aanschafwaarde op de Balans verantwoord waarbij in geval van schenking de Taxatie waarde in de toelichting is vermeld.

Het Museum heeft in 2012 eenpositief resultaat behaald.

 

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden te weten:

M. G. van der Geld, voorzitter wonende te Natuurschoonweg 28, 9312 PL Nietap

F. J. de Vos, secretaris wonende te Diaconessenpark 16, 8917 GA Leeuwarden

J. Volkers, penningmeester wonende te Ceresweg 18, 8938 BG Leeuwarden

Het bestuur ontvangt geen beloning.

 

Onze balans over 2016 vindt u hier