Naam : Stichting Automuseum Leeuwarden
Fiscaal nummer: 811309642

Beleidsplan en verslag van activiteiten en financiële verantwoording van de stichting Automuseum Leeuwarden.


De doelstelling van de Stichting is:

1) Exploitatie en instandhouding van een Automuseum voor vervoermiddelen, waaronder begrepen auto's,(motor)fietsen en alle andere al dan niet gemechaniseerde voertuigen evenals bijbehorende accessoires
2) Het met eigen middelen verwerven en restaureren van vervoermiddelen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Collectiebeleid

Het automuseum, hierna te noemen het museum, heeft als hoofdcollectie historische voertuigen, hoofdzakelijk auto's geëxposeerd met als aanvulling collecties, grootspoortreinen, radio's kant en diversen.
Tot 2009 had het museum bruikleenovereenkomsten gesloten met bruikleengevers.
Vanaf 2009 wordt de bruikleencollectie geleidelijk overgedragen, op basis van een notarieel beschreven schenking aan de stichting, waardoor over enige jaren de stichting volledig eigenaar wordt van de collectie. De continuïteit van het museum is daarmee gewaarborgd.
De collectie auto’s en radio’s betreft de periode vanaf 1900. De  collectie treinen betreft  historische stoom -,diesel-,en elektrische treinen in grootspoor uitvoering ,inclusief zgn. .museumtreinen
Tevens heeft het museum een grote collectie meccano.
De kantcollectie,  overgedragen aan het museum en betreft hoofdzakelijk handmatig kloskant vanaf de 17 de eeuw uit heel Europa en wordt gecombineerd met andere handwerk technieken. De collectie is verder uitgebreid met een omvangrijke collectie merklappen, etc.

Tentoonstellingsbeleid

Het museum geeft een tijdsbeeld van de afgelopen 100 jaar op het gebied van auto's, radio's en treinen en voor wat betreft het kant annex diverse handwerktechnieken over de afgelopen 400 jaar, Het museum heeft een vaste tentoonstelling van auto's, treinen, radio's en diversen die beperkt wordt aangepast en uitgebreid en waar thematische tentoonstellingen van worden gemaakt.
De auto's hebben vrijwel allemaal een rally of reisverhaalverleden.
Het tentoonstellingsbeleid van de kantcollectie en andere handwerktechnieken heeft het afgelopen jaar aandacht besteed aan Merklappen/Breilappen en Stoplappen, via de tentoonstelling * KANT van alle KANTEN* en een aparte *Merklappen Tentoonstelling* in het kader van het 10 jarig bestaan van het museum . Regelmatig worden er wissel tentoonstellingen gehouden op het gebied van textiel mode en design.
Zowel in de regionale als de landelijke pers en de vakbladen is daar uitvoerig aandacht aan besteed.

PR en Marketingbeleid

Het museum heeft nauwe contacten met de VVV en is opgenomen in de Museumroute van de gemeente Leeuwarden met de aanduiding van* Museum van Auto tot Kant*. Het museum heeft eveneens nauwe contacten met de andere musea en is op het gebied van Kant en handwerktechnieken aan te merken als Expertcentrum..
Het PR en Marketingbeleid is gericht op mondelinge reclame van de museum bezoeker en vrije nieuwsgaring via pers, radio en TV, Van de collectie auto's is een documentaire gemaakt  onder de naam *Verchroomd verleden *
In Autobladen worden regelmatig  artikelen geplaatst over het museum.
In een straal van 30 km worden folders van het museum verspreid bij toeristische en hotelaccommodaties.

Doelgroepenbeleid

De collectie is interessant voor groepen in divers verband (mannen, vrouwen en kinderen)
Het museum wordt dan ook bezocht door diverse groepen.
Het museum heeft groepsarrangementen met het Praamvaren en het Historisch Centrum Leeuwarden en andere musea.
Vanuit het onderwijs zijn groepsbezoeken geweest van onderwijzend personeel en scholieren.
Een vrijwel jaarlijks terugkerende groep betreft een groep blinden en slechtzienden,
Deze groep mag de objecten met de handen *zien* en betasten Dit wordt als uniek  ervaren.

Personeel en Financiën

Het museum heeft geen personeel in dienst en draait op vrijwilligers. Het museum huurt het gebouw en draagt zorg voor de beveiliging, verzekering, energie en onderhoud en de tentoonstellingen.
In financiële zin draait het museum op entreegelden van bezoekers en giften  Het museum ontvangt geen overheidssubsidies.
De Collectie is tegen aanschafwaarde op de Balans verantwoord waarbij in geval van schenking de Taxatie waarde in de toelichting is vermeld.
In 2016 heeft het museum een uitbreiding gerealiseerd zowel voor de auto collectie als voor het textiel. Tevens is een 18de -eeuwse stijlkamer ingericht voor Maria Louise van Hessen Kassel, de stammoeder van het Nederlandse Koningshuis, die in Leeuwarden woonde en gehuwd was met Johan Willem Friso Stadhouder van Friesland en Groningen.
Het was in 2016 precies 250 jaar geleden dat ze is overleden, een goede gelegenheid blijvend aandacht aan haar te besteden

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden te weten:

R. Veenstra, voorzitter wonende te Gernierstritte 31 ,9254 PM Bergum
F. J. de Vos, secretaris wonende te Diaconessenpark 16 , 8917 GA Leeuwarden
J. Volkers, penningmeester wonende te Ceresweg 18, 8938 BG Leeuwarden
J. K Geersing, bestuurslid Harlingerstraatweg 2 B, 8916 BB Leeuwarden

Het bestuur ontvangt geen beloning.

 

Onze balans over 2018 vindt u hier